Als u archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren, is de eerste stap meestal een bureauonderzoek. Tijdens het bureauonderzoek verzamelen we uit allerlei bronnen gegevens over het plangebied en de directe omgeving. We brengen daarmee de beschikbare landschappelijke, historische en archeologische informatie in kaart.

Aan de hand van de verzamelde gegevens stellen we voor het plangebied een archeologische verwachting op. Daarin wordt de kans op het aantreffen van archeologische resten in het plangebied ingeschat. Die kans is laag, middelhoog of hoog. Afhankelijk van die verwachting adviseren wij of er een vervolgonderzoek nodig is.

Wordt er geen vervolgonderzoek geadviseerd, dan kunt u nog niet meteen met de werkzaamheden in het plangebied beginnen. De bevoegde overheid, vaak is dat de gemeente, moet eerst het rapport beoordelen en besluiten of het plangebied vanuit archeologisch oogpunt wordt vrijgegeven.

Wij adviseren in veel gevallen om het bureauonderzoek te combineren met een booronderzoek omdat de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek vaak moet worden getoetst door een booronderzoek. Om die reden bieden wij u een combinatie aan van bureauonderzoek en booronderzoek aan. Daarmee bespaart u tijd en kosten, omdat we beide onderzoeken in één rapport combineren.