Wij voeren zelf geen archeologische proefsleuven, opgravingen en begeleidingen uit, maar kunnen u daarin wel adviseren.

Voor het uitvoeren van proefsleuven/begeleiding en opgravingen is een zogenaamd Programma van Eisen (PvE) nodig. Hierin staat beschreven hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd. Dit PvE dient door de bevoegde overheid (meestal de gemeente) te worden goedgekeurd, voordat met de werkzaamheden mag worden begonnen.

Proefsleuven
Bij een proefsleuvenonderzoek wordt de grond door een graafmachine tot op het niveau waarop de archeologische resten worden verwacht verwijderd. Daaruit blijkt of er wel of geen vindplaats aanwezig is. Indien er een vindplaats aanwezig is,  worden de sporen gedocumenteerd en vondsten verzameld. Het resultaat is een rapport met een advies of een opgraving noodzakelijk is. De bevoegde overheid beoordeelt het rapport en neemt op basis daarvan een besluit of vervolgonderzoek nodig is.

Opgraving
Als in het plangebied een archeologische vindplaats aanwezig is en deze niet behouden kan blijven vanwege de bouwplannen, dan zal deze moeten worden opgegraven. De vindplaats in het plangebied wordt compleet open gelegd en gedocumenteerd, waarbij de vondsten worden meegenomen.

Na de opgraving is het plangebied in principe archeologievrij. Vaak wordt er door de bevoegde overheid dan toestemming gegeven om de bouwplannen te gaan uitvoeren. Wel dient er nog een rapport met de uitwerking van de onderzoeksresultaten te worden aangeleverd aan de bevoegde overheid om het terrein definitief vrij te geven.

Begeleiding
In sommige gevallen is het bijvoorbeeld vanwege de terreinomstandigheden of de planning van een project niet mogelijk om een opgraving uit te voeren. In dat geval kan een archeologische begeleiding worden aanbevolen. Hierbij begeleidt een archeoloog de aannemer bij de graafwerkzaamheden. Worden er archeologische resten aangetroffen dan moet de aannemer het werk stilleggen, zodat de archeoloog deze kan documenteren. Daarna kan het werk weer worden voortgezet. Het resultaat is een rapport met de uitwerking van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen. De bevoegde overheid beoordeelt het rapport en neemt op basis daarvan een besluit of vervolgonderzoek nodig is.  Een archeologische begeleiding dient niet ter vervanging van archeologisch onderzoek en moet ook niet gezien worden als een goedkoop alternatief voor proefsleuven en opgravingen. Men dient er rekening mee te houden dat deze werkwijze voor vertraging kan zorgen en daardoor extra kosten met zich meebrengt.