Als u bouwplannen heeft en hiervoor een omgevingsvergunning en/of bestemmingsplanwijziging aanvraagt bij uw gemeente dan is de kans groot dat u een archeologisch vooronderzoek moet laten uitvoeren. Ook wanneer u een vergunning bij de provincie aanvraagt, zoals bijvoorbeeld een ontgrondingsvergunning, kan het verplicht zijn om archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Wanneer dat onderzoek uitwijst dat er geen archeologische resten in de bodem verwacht worden, komt het terrein vrij voor ontwikkeling. Daarnaast stellen wij ook archeologische adviezen op voor de archeologische paragraaf ten behoeve van bestemmingsplannen.

Voordat wij een kosteloze offerte voor u opstellen toetsen wij uw plannen aan het archeologiebeleid van de desbetreffende overheid, zodat u geen onnodige kosten maakt. Geef daarom bij uw offerteaanvraag via email of ons contactformulier altijd het adres van de bouwlocatie op, alsmede het oppervlak van het plangebied en/of bouwvlak. En als het bekend is, kunt u ook de diepte van de geplande bodemingrepen aangeven en een afbeelding/kaart van het plangebied meesturen.

Een ander onderdeel waarin wij u van dienst kunnen zijn, is input geven voor de planvorming in een vroeg stadium. Met name voor grote ontwikkelingen is het van belang om rekening te houden met het archeologisch erfgoed. In het kader van bijvoorbeeld een MER-procedure of een studie naar de haalbaarheid van verschillende varianten van een plan kunnen wij een archeologische inventarisatie uitvoeren.

Bureauonderzoek

Booronderzoek

Vervolgonderzoek